מאמרים

מיסוי שווי רכב מאגר – רו"ח ערן כהן

ביום 21.10.2014 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת של רשות המסים בישראל חוזר בנושא מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/ איגום הקובעת את אופן המיסוי של ההטבה הנובעת מהשימוש ברכבי מאגר, כפי שנקבע בהסכם הפשרה בין רשות המסים לבין עובדי סגל המחקר ברפא"ל, בתביעה שהוגשה ע"י האחרונים.

ההסכם נוגע רק לרכב מאגר שהשימוש בו הוא לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד כלשהו, ובלבד שלא הוצמד רכב אחר כלשהו לאותו עובד, והכל בנסיבות מיוחדות של העמדת הרכב, הן באשר לחריגה משעות העבודה הרגילות והן באשר לפעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע, וכן בכפוף לאישורים של הדרג הבכיר אצל המעביד ולניהול רישומים מפורטים לצרכי ביקורת המס.

ההסכם אינו משליך על ההוראות באשר לקביעת שווי שימוש לעובד בשל רכב צמוד. כאשר מדובר ברכב צמוד יש לקבוע את השווי בהתאם ל- תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.

יובהר כי, באופן עקרוני, במקרים בהם יש שימוש פרטי ע"י עובד ברכב איגום או פוטנציאל שימוש שכזה (למשל במקרה בו רכב נותר בחניית העובד בסמוך לביתו), ייזקף במשכורת של אותו עובד שווי השימוש ברכב, גם אם לא מדובר ברכב צמוד במשמעות הרגילה של המושג.

הקלות באשר לזקיפת שווי שימוש ברכב מאגר / איגום:

רשות המסים אישרה שורה של הקלות באשר לזקיפת שווי שימוש ברכב איגום, במקרים כדלקמן:

אין צורך לזקוף שווי לעובד, אם הרכב נותר בידי העובד ללילה, לצורך חניה בביתו באופן חד פעמי בחודש, ביום שבו עבד העובד עד לשעות הלילה, לא בסופי שבוע (החל מיום ה' בערב), באופן אקראי ולא שיטתי.
במקרה של שימוש ברכב איגום יותר מפעם אחת בחודש, ייזקף שווי יחסי שבין מספר ימים שהרכב נותר ברשות העובד ללילה, לבין 30 יום, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:
א. הועמד/ו לרשות העובד רכב/י מאגר (לרבות חניית לילה בחניית העובד) במהלך חודש קלנדרי מספר ימים מוגבל שאינו עולה על 10 ימים, וכן במספר ימים מוגבל במהלך שנה קלנדרית שאינו עולה על 100 ימים;
ב. לא הועמד לרשותו של העובד רכב אחר באותו חודש (אין לו רכב צמוד);
ג. לא מדובר ברכב המוצמד לעובד, אלא רכב מאגר המיועד לפעילויות שוטפות;
ד. הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד (החל מתום יום העבודה המלא של העובד, בתום פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע שהסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות, או לקראת פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע ביום המחרת, הדורשת יציאה לעבודה לפני שעות העבודה הרגילות). הרכב יוחזר למחרת בבוקר למקום העבודה הקבוע, למעט אם נדרש לפעילות כאמור לעיל ביום המחרת;
ה. הרכב הועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי, בשל צרכי העבודה, ועל פי אישור של הגורם המוסמך במקום העבודה;
ו. הרכב לא נמצא בידי העובד החל מסוף יום ה' ועד יום א, בחגים, בשבתון, ימי חופשה, ימי מחלה או בכל יום היעדרות אחר מהעבודה.

דגשים נוספים באשר לזקיפת שווי שימוש ברכבי מאגר / איגום:

* בכל מקרה אחר של שימוש ברכבי איגום שאינו עומד בתנאים שלעיל, ייזקף שווי שימוש חודשי מלא;

* בגין רכב איגום אחד לא ייזקף יותר משווי שימוש חודשי מלא אחד;

* על המעסיק להקפיד על רישום ותיעוד באשר לקיום התנאים המפורטים לעיל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *