מיזוגים ופיצולים

מיזוג שותפויות

החלטת מיסוי: 1063/17
תחום החלטת המיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים
הנושא: מיזוג שותפויות.


1. העובדות
1.1. שותפות א' (להלן: "השותפות הקולטת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות
ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
1.2.שותפות ב' (להלן: "השותפות הנעברת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות
ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
1.3. הן לשותפות א' והן לשותפות ב' , יש פעילות עסקית ממשית והן עוסקות באותו תחום פעילות ואף
יש ברשותן נכסים בבעלות (חלקית) משותפת (להלן: "הפעילות הסינרגטית").
1.4. כל אחת מהשותפויות מעסיקה כ 10 עובדים.
1.5. יצוין כי שתי השותפויות מצויות תחת שליטה משותפת תחת אותו בעל שליטה (במישרין ובעקיפין)
תוך שיתוף פעולה מלא בניהול הנכסים המשותפים.
1.6. שותפות א' מוחזקת בשיעור של כ – 70% (במישרין ובעקיפין) ע"י בעל השליטה וכ -30% על ידי
הציבור.
1.7. שותפות ב' מוחזקת בשיעור של כ – 60% (במישרין ובעקיפין) ע"י בעל השליטה וכ -40% על ידי
הציבור.
1.8. כמו כן על השותפויות חלות הוראות חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע התשע"א-2011 (להלן:"חוק
מיסוי רווחי נפט וגז").
1.9. יחידות ההשתתפות בכל אחת מהשותפויות מוחזקות בידי שותף מוגבל המשמש כנאמן ליחידות
ההשתתפות עבור מחזיקי היחידות.
מתווה שינוי המבנה
1.10. בכוונת השותפויות למזג את הפעילות הסינרגטית של שתי השותפויות המוזכרות לעיל לצורך
ייעול תפעולי וניהולי, הגברת סחירות היחידות ויעול יכולת גיוס משאבים.
1.11. בהתאם להחלטת האסיפות הכלליות של שתי השותפויות תעביר שותפות ב' (להלן: "השותפות
המעבירה") את כל נכסיה והתחייבויותיה, לרבות התחייבויותיה בגין העובדים (להלן: "העובדים
המועברים"), לשותפות א' (להלן: "השותפות הקולטת"), בתמורה להקצאת יחידות השתתפות
בלבד בשותפות הקולטת למי שהיו בעלי יחידות השתתפות בשותפות המעבירה, וזאת ללא חיוב
במס בהתאם להוראות סעיף 103ב ו 103א(א) לפקודה, תוך חיסולה ללא פירוק של השותפות
המעבירה (להלן: "המיזוג").
1.12. השותפות המעבירה והשותפות הקולטת יקראו להלן ביחד: "השותפויות המתמזגות".
1.13. שינוי המבנה נועד לתכלית עסקית וכלכלית, ולא לשם המנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה,
בין היתר צפוי כי שינוי המבנה יביא לפיתוח הפעילות הסינרגטית, יצירת יתרון לגודל בתחום זה,
צמצום עלויות ושיפור תנאים מסחריים.
1.14. השותפות הקולטת והשותפות מצהירות כי הן עומדות ביחסי הגודל הקבועים בסעיף 103ג(6)
וזאת בהתאם להערכת שווי "מומחה", כהגדרתו בכללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית
מיזוג), התשנ"ה – 1995 ,אשר הוגשה על ידי השותפויות המתמזגות.
1.15. השותפויות המתמזגות מצהירות כי לא ניתנה תמורה כלשהי במישרין ו/או בעקיפין לרוכשת ו/או
לנרכשת ו/או לצד הקשור אליהן בשל שינוי המבנה, לרבות בדרך של הקטנת התחייבויות, חו"ז
וכיו"ב', למעט יחידות ההשתתפות המוקצות לבעלי יחידות ההשתתפות הקיימים בשותפות
המעבירה ערב המיזוג.
1.16. השותפויות המתמזגות מצהירות, כי שינוי המבנה אינו מטיב את מצבם של בעלי הזכויות
בשותפות לעומת המצב הקיים ערב שינוי המבנה ביחס לחוק מיסוי רווחי נפט וגז.

2. הבקשה

2.1. לאשר, כי מיזוג השותפות המעבירה עם ולתוך השותפות הקולטת אינו חייב במס בהתאם
להוראות סעיף 103ב לפקודה, ולקבוע את מועד המיזוג.
2.2. לאשר את העברת העובדים מהשותפות המעבירה לשותפות הקולטת בהתאם להוראות סעיף
103טז.

3. החלטת המיסוי ותנאיה:
הסדר המס במיזוג
3.1. ניתן אישור למיזוג מכוח סעיף 103ט(ד) ו 103א(א) לפקודה ובכפוף להתקיימות התנאים
המפורטים בסעיף 103ג לפקודה ובהחלטת המיסוי.
3.2. נקבע, כי מועד המיזוג יהא ביום 31.12.2016.
3.3. נקבע כי הפעילות העסקית שהייתה בכל אחת מהשותפויות המשתתפות במיזוג תימשך בשותפות
הקולטת לאחר המיזוג.
3.4. נקבע, כי על הנכסים המועברים מהשותפות המעבירה לשותפות הקולטת יחולו הוראות סעיף
103ה לפקודה, כלומר, יום הרכישה והמחיר המקורי של הנכסים המועברים יהיו כפי שהם היו
בידי השותפות המעבירה ולא ייוחס להם סכום נוסף מעבר למחירם המקורי כפי שהיה בידי
השותפות המעבירה.
3.5. נקבע, כי במכירת יחידת השתתפות בשותפות המעבירה, על ידי מי שהוקצו לו יחידות השתתפות
בשותפות הקולטת, יחולו הוראות סעיף 103ו לפקודה ותקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס
בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפוש נפט) התשמ"ט-1988 ,בשינויים
המחויבים להחזקה בשותפות באופן שיהיה רצף מס בכל הנוגע לעלות היחידה ויום הרכישה.
3.6. עוד נקבע כי לעניין ניכוי המס במקור בידי חברי הבורסה, החלפת יחידות ההשתתפות של
השותפות המעבירה ביחידות השתתפות של השותפות הקולטת לא תחויב במס במועד העברה
ויחול רצף מס כך שלצורך ניכוי המס במקור במכירה לראשונה לאחר מועד המיזוג, יראו כמחיר
המקורי ויום הרכישה של יחידות השתתפות של השותפות הקולטת, את המחיר המקורי ויום
הרכישה של היחידות השתתפות של השותפות המעבירה כפי שהיו למחזיק בטרם המיזוג.
3.7. נקבע כי על החזקות בעלי שליטה יחולו הוראות סעיף 103ג(8), ואילו בעלי יחידות השתתפות
מקרב הציבור, שאינם עונים להגדרת "בעל שליטה", שוחררו ממגבלות.
3.8. ניתן אישור להעברת עובדים מהשותפות המעבירה לשותפות הקולטת בהתאם ובכפוף לעמידה
בתנאים שנקבעו בתמצית החלטת מיסוי שמספרה 7845/11.
3.9. במסגרת החלטות המיסוי נקבעו הוראות שונות כגון: מתן באור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי
מס של החברות המשתתפות בשינוי המבנה, כמו כן נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *